Koop arrangement


Opleiding Enneagram
Prijs € 99,00

Heb je een account? Log dan eerst in.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wij aan u doen.

Definities

Waar we in deze algemene voorwaarden de aanduiding “wij” of “ons” gebruiken bedoelen wij daarmee Teachers Channel B.V. (zie button “contact” op de homepage van de website). Met “u” bedoelen wij u als gebruiker. Als wij de term “website” gebruiken, bedoelen wij de website www.teacherschannel.nl. “Teachers Channel” is het geheel van de functionaliteit van de website en het materiaal (video, tijdschriften, foto’s en ander materiaal) dat op de website wordt ontsloten. Alle overige begrippen hebben de betekenis die hieraan in de laatste editie van de Grote Van Dale wordt toegekend.

Ontbindingsrecht

U heeft het recht tot maximaal veertien dagen na de aankoopdatum van dit product gebruik te maken van het ontbindingsrecht. U kunt dit doen door te mailen naar info@teacherschannel.nl. Uw betaling - met uitzondering van de terugzendkosten - wordt binnen veertien dagen na de herroeping terugbetaald.

Toegang tot Teachers Channel

U verkrijgt toegang tot Teachers Channel door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord noemen wij hierna “toegangsgegevens”. Deze toegangsgegevens zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan deze toegangsgegevens aan derden te verstrekken. Misbruik zal worden bestraft.

U kunt toegangsgegevens ontvangen door u te registreren als gebruiker. U heeft te allen tijde toegang tot de gratis toegankelijke gegevens van Teachers Channel. Wilt u toegang tot de betaalde gegevens, dan kunt u deze binnen Teachers Channel aanschaffen binnen de beschikbare opleidingen.

U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor Teachers Channel. Iedere handeling die wordt uitgevoerd op de website door middel van uw toegangsgegevens rekenen wij aan u toe.

Gebruiksregels:

Teachers Channel mag niet worden gebruikt in strijd met de wet of deze algemene voorwaarden.

 • Gebruik van Teachers Channel mag geen hinder opleveren voor andere gebruikers en/of schade toebrengen aan de website en aan Teachers Channel. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op Teachers Channel, het (school)netwerk of de PC van de gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van Teachers Channel verstoort, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
 • Het verkrijgen van toegang tot Teachers Channel, de website of – via de website – de PC of het netwerk van andere gebruikers, zonder onze voorafgaande toestemming of de toestemming van de andere gebruiker is niet toegestaan (computervredebreuk).
 • Bij het gebruik van Teachers Channel mag de gebruiker geen inbreuk plegen op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Een gebruiker mag bijvoorbeeld geen filmpjes plaatsen op Teachers Channel die gemaakt zijn door een ander zonder de toestemming van de maker. U mag ook geen ongeoorloofd gebruik maken van materiaal (content), welke auteursrechtelijk beschermd is.
 • Het lastigvallen en/of hinderen van andere gebruikers is niet toegestaan.
 • Gebruikers mogen geen uitingen, berichten, teksten of namen verspreiden of openbaar maken via Teachers Channel die racistisch van aard zijn of op een andere wijze kwetsend zijn of van grove aard.
 • Seksuele intimidatie van andere gebruikers is niet toegestaan.
 • Gebruikers mogen via Teachers Channel geen materiaal openbaar maken of verspreiden waarop niet functioneel naakt is opgenomen (bijvoorbeeld pornografisch materiaal).
 • Het maken van reclame via Teachers Channel, ook door middel van het plaatsen van hyperlinks is niet toegestaan.
 • Gebruikers mogen via de website geen ongevraagde commerciële of charitatieve elektronische berichten versturen (spammen).
 • Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
 • Hyperlinks naar Teachers Channel (vanuit sites of e-mails van derden) dienen rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen wij deze content aanbieden. Hierbij dient onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen.Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context is dus niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om onderdelen van Teachers Channel te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om Teachers Channel op een efficiënte manier via het Internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
 • Wij hebben het recht om bij misbruik een bestand te verwijderen. Als wij een bestand verwijderen bevestigen wij dit per e-mail aan uw school. Indien wij misbruik constateren zullen wij u waarschuwen per e-mail. Wanneer het misbruik vervolgens niet wordt gestopt binnen een redelijke termijn hebben wij het recht om uw toegangsgegevens tijdelijk (gedurende een door Teachers Channel bepaalde termijn) in te trekken.
 • Indien wij u driemaal hebben gewaarschuwd voor misbruik van Teachers Channel hebben wij het recht uw account te verwijderen zonder verdere voorafgaande waarschuwing. Tevens behouden wij ons in dit geval het recht voor u aansprakelijk te stellen voor eventueel ontstane schade.
 • Wijzigingen en aanpassingen

  Wij kunnen deze algemene voorwaarden en de samenstelling van Teachers Channel eenzijdig wijzigen of aanpassen na afloop van de reeds bestaande periode van gebruik. Wijzigingen of aanpassingen van de algemene voorwaarden worden drie weken van tevoren medegedeeld via uw Teachers Channel nieuwsrubriek.

  Beperkte garanties

  Hoewel wij ons daartoe maximaal inspannen kunnen wij niet garanderen dat Teachers Channel steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is, of dat Teachers Channel of het aangeboden materiaal (content) geschikt is voor het doel waarvoor u dit wilt gebruiken. Onze maximale garantie is dat wij alle op- en aanmerkingen aangaande Teachers Channel serieus zullen behandelen en waar wij dit nodig achten verbeteringen zullen doorvoeren. Eventuele onjuistheden kunt u melden via info@teacherschannel.nl.

  Omdat de website beschikbaar wordt gesteld via het publieke internet kunnen wij niet garanderen dat deze continu beschikbaar is of vrij van technische problemen. Indien noodzakelijk kan het ook voorkomen dat wij zelf de website tijdelijk offline moeten zetten voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Dit zullen wij zo veel als mogelijk doen buiten kantooruren en u hiervan, voor zover dit binnen ons bereik ligt, tijdig op de hoogte brengen.

  Wij garanderen niet dat de website steeds vrij is van kwaadaardige computer code, zoals virussen, worms en Trojan horses. U dient er zelf voor te zorgen dat uw PC en het netwerk uw school en de PC’s die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke code.

  Wij hebben geen invloed op de namen, uitingen en berichten van gebruikers van Teachers Channel die op enige wijze aan Teachers Channel worden toegevoegd. Door technische beperkingen kunnen wij dit vooraf niet controleren.

  Beperking van aansprakelijkheid

  Teachers Channel BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of verband houdt met het functioneren van de website of (het gebruik van) de inhoud van Teachers Channel.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op Teachers Channel berusten bij ons en onze licentiegevers. U ontvangt alleen een gebruiksrecht op Teachers Channel voor zover dat expliciet is bepaald in deze algemene voorwaarden.

  Wij hebben ons maximaal er toe ingespannen om alle gebruiksrechten te verkrijgen van derden die wij nodig hebben om Teachers Channel aan u te kunnen aanbieden. Dit kunnen wij echter niet garanderen. In het geval dat een derde stelt dat materiaal op Teachers Channel inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, en dit klopt, zullen wij eerst trachten een gebruiksrecht te verkrijgen om het voortgezet gebruik van Teachers Channel door uw school te verzekeren. Indien dit niet haalbaar is, hebben wij het recht om het inbreukmakende materiaal per onmiddellijk te verwijderen.

  Artikel 4. Annulering door de opdrachtgever of deelnemer

  1. De opdrachtgever c.q. deelnemer aan een cursus of congres heeft het recht deelname aan te annuleren. Echter is een aanmelding definitief en kan niet kosteloos geannuleerd worden. Wel kan er een plaatsvervanger deelnemen, zodat de kosten niet onnodig gemaakt worden. We streven er namelijk naar om het minimum aantal deelnemers te blijven handhaven en zo min mogelijk trainingen te annuleren om teleurstellingen te voorkomen.

  2. Annulering kan alleen per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever c.q. deelnemer te worden bevestigd. OinO stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

  3. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van een cursus of congres worden door OinO alleen administratiekosten ad € 25,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen zes weken voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht 100% van het deelnamegeld te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

  Privacy

  Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en met ons privacy statement. Het privacy statement kunt u nalezen op de website.

  Klachten en contact

  Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van inbreuk op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@teacherschannel.nl of een brief aan ons postadres, Julianaweg 23, 3603 AP Maarssen. Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar info@teacherschannel.nl.

  Algemeen

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Assen.

  COOKIES

  Teachers Channel maakt gebruik van cookies. Zonder het gebruik van cookies werkt de website niet optimaal, of soms helemaal niet. Dit heeft te maken met het autoriseren van uw gegevens voor toegang tot de artikelen die u heeft aangeschaft of gebruikt.

  Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw vaste schijf is geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de website van Teachers Channel optimaal te laten functioneren, statistische gegevens en het beschermen tegen misbruik van auteursrechtelijk beschermde informatie. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om volledig gebruik te maken van Teachers Channel is het noodzakelijk cookies te accepteren.

  Een cookie helpt u tijd te besparen. Als u pagina's aanpast of als u zich registreert voor producten of services, herinnert een cookie Teachers Channel eraan wie u bent. Dankzij cookies kunnen we dus efficiënter werken. We kunnen bepalen welke gegevens belangrijk zijn voor onze bezoekers, en welke niet. We kunnen webpagina's die u niet gebruikt verwijderen, en ons richten op gegevens die u nodig hebt.

  Via cookies zijn wij tevens in staat om gedownloade documenten te traceren. Dit gebeurt om misbruik van door u aangekochte content te voorkomen. Teachers Channel gebruikt cookies verder slechts voor statistische gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door Teachers Channel niet verkocht of verhandeld. Lees hiervoor ook het privacy statement van Teachers Channel.